1951 L' abc per miscelare i cocktails

32. FAIRBANK. 2 spruzz i di Crèrne de Noyau , 2 spruzzi di Bit te r d'arancio, 1/3 Verrnouth francese, 2/3 Old Rider's Gin.

33. FANTASIO.

l / 3 Old Rider's Gin, l /3 Brandy, l 6 Menl<1 bianca, l /6 Maraschino.

34. FASCINATOR. 3 spruzzi di Anise na Me le! I i, l rame!lo di Menta fresca, 1/ 3 Vcrrnoulh fr ancese, 2/3 Old Rider's Gin.

35. FOURTH DECREE.

1/3 O!d Rider's Gin, 1/3 Verrnouth francese, l / 3 Verrnouth italiJnO, 4 spru zz i di Assenz io

36. FUTURITY. 2 spruzzi di Bitter Angostu ra, l / 3 V rrnoulh italia no , 2/3 O!d Rider's Gin,

22

Made with FlippingBook Online newsletter