1951 L' abc per miscelare i cocktails

65. JOURNALIST. Uno sp ru z.z.o d i Angostura , 2 spruz.zi di Cu– raçao, 2 spruzzi d i succo di limone , l /6 Ver– mouth francese , l /6 Vermouth ita li ano, l /3 Old Rider's Gin. 66. JUPITER. Un cucch ia ino di Chartreuse, un cucchia ino di Succo d'arancio, l /3 Vermouth francese, 2/ 3 Old Rider's Gin,

K L

M N

o p

Q

R s T

V

y

I

33

Made with FlippingBook Online newsletter