1927 El Arte De Hacer Un Cocktail Y Algo Mas (Mixellany)

Courtesy of Mixellany Ltd EUVS Collection

EL ARTE DE HACER UN COCKTAIL Y ALCO MAS

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

O B S E Q U I O D E L A C O M P A Ñ I A C E R - V E C E R A I N T E R N A C I O - N A L , S . A .. A S U S CL I E N T E S Y F AV O R E - C E D O R R E S . +

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B A L T I M O R E

B R A C E E

l /2 A nisete. 14. D o meeq Tres Cepas. C l a r a de un huev o .

Bátase, c uélese y añádase agua de seltz.

B R A I N DU S T E R (L i m pia S es o s )

1 / 3 D o me e q Fundad o r. 1 / 3 Dub o nnet. 1 / 3 v e rm o u t h f ran c és.

Bátase y c uélese.

B R A N D Y

C A M P R E L L E

1 / 3 A nisete. 1 / 3 Cura c a o . 1 / 3 Kirs c hwasser. 2 g o tas A ng o stura bitters.

B R A N D Y

C R U S T A

Bátase, c uélese y ad ó rnese co n f ruta. } 4 Ma r r a s q u i n o . % D o me e q Tres Cepas. G o t a de lim ó n. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B R A N D Y

S C A F F A

l /i j arabe de f rambuesa. M Ma r r a s q u i n o . 4 Chartreuse. }/i D o me e q Fundad o r.

H UN G A R I A N B R A C E R

verm o uth italian o . }/% whiskey ameri c an o . 2 g o tas A ng o stura bitters. 2 g o tas A j en j o .

Exprímase una c as c ara de lim ó n s o bre u n vas o pequeñ o de agua de seltz, y añádase una g o ta de á c id o fo s f á c ti co .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

C O B B L E R D E C H A M P A G N E

Cu c ha r ada de azú c ar. Las c a de naran j a. Cas c ara de lim ó n. Llénese el vas o hasta l a mitad co n hiel o menud o y agregúese el c hampagne.

C O B B L E R E S P A Ñ O L

Las c a de naran j a. Z um o de lim ó n.

Llénese el vas o de hiel o menud o y agregúese l a mi t ad del vas o co n c hampagne y mitad de vin o ri o j a.

C O B B L E R D E V I N O D E J E R E Z

Llénese co pa co n hiel o . V asit o de Jerez L a I na . vasit o de sir o pe. U n a c as c ara de lim ó n. Revuélvase y ad ó rnese co n f ruta.

C O B B L E R D E V I N O O P O R T O Digiti ed by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Llénese co pa co n hiel o . 1 / 3 vasit o de sir o pe. V asit o y medi o de v i n o Op o r t o .

Revuélvase y ad ó rnase co n f ruta.

y v / oo c

m rueezA

0 Jrun^^&s ¡f

¿X^PACTO rmPí£ 0£ MALTA

lOMB CEQVEZA X ^ h ^ S Í ^^

CLARA

£ECtAU

C O B B L E R D E P O L A R

Z um o de un lim ó n. Tr o z o s de pina. 3 las c as de naran j a.

A gregúese azú c ar y hiel o pi c ad o hasta l a mi t a d del vas o y llénese éste co n Cerveza P o l a r c lara,

C O B B L E R D E V I N O D E L RH I N

Llénese co pa co n hiel o . V asit o y medi o de vin o del R h i n . 1 4 vasit o de sir o pe. 2 g o tas de lim ó n.

Revuélvase y ad ó rnese co n f ruta.

C O B B L E R D E V I N O T I N T O

Llénese co pa co n hiel o . Y % vasit o de sir o pe. V asit o y medi o de vin o tint o .

Revuélvase y ad ó rnese co n f ruta.

C O B B L E R D E W H I S K E Y Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Llénese co pa co n hiel o . V asit o de W h i s k e y ameri c an o . } 4 vasit o Cura c a o . U n a c as c ara de lim ó n.

A d ó rnese co n

f ruta.

^ C û x z k l a ï L r

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

t ^ S ^ J Í ^ CLAVA

lOME CERVEZA

Evrt*ECiAL>

A D A N

3 / 4 vasit o de a j en j o . G o tas de bitters Orange y A ng o stura. G o tas anisete.

Bien batid o y sírvase.

A D O N I S

G o tas de Orange Bitters. 1 / 3 Jerez D o me c q L a Ina. 2 / 3 verm o uth italian o .

Bátase.

A J E N J O

C o p i t a de a j en j o . G o tas de anisete.

Bátase bien f rapé, y sírvase en co pa de coc ktail.

A L A S K A

G o tas de Orange Bitters. 1 / 3 Chartreuse amarill o . 2 / 3 ginebra T o m , y batid o .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

A L C A L D E ( M a yo r )

J£ v e rm o u t h italian o . % ginebra inglesa. Revuélvase bien y añadir c as c ara de naran j a.

TÒME CEQVEZA <^4¡¿¡£^

CLARA ES>f=>EGtAL>

A L E X A N D E R

% whiskey ameri c an o . % Benedi c tin o . Cas c ara de naran j a exprimida.

Bátase bien.

A L F O N S O X III

Y i j ug o de pina . 14 r o n. G o tas de Marrasquin o . G o tas de Cura c a o .

Bátase y sírvase en co pa de coc ktail.

A L M A S Q U E

1 / 3 Cura c a o . 1 / 3 Jerez D o meeq L a Ina. 1 / 3 R o n .

Bátase bien.

A L M E ND A R E S

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

2 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 verm o uth Fran c és. G o tas de Jerez D o meeq L a I na . G o tas de c ura c a o .

Bátase bien.

V V / OO C

T

^ ^

^

m fUSñZPk

SxrPACTO mPL£ 0£ MALTA

— 6 —

Tone CERVEZA

^$bá¡ílG>

OLA&A

&^BCIAU

A L O N S O

N A N O

2 / 3 triple - see C o intreau. 1 / 3 co gna c f ran c és. Jug o de 3 ^ lim ó n.

Bátase y sírvase.

A L V A R A D O }/2 v i n o de Op o rt o . } 4, ginebra Inglesa. 4 g o tas Orange bitters. C l a r a de un huev o .

Bátase, c uélese y sírvase.

A M E R I C A N

C L U B

whiskey ameri c an o . }/2 verm o uth f ran c és. G o tas de Cura c a o .

Bátase bien.

A N G E L

)4t Ma r r a s qu i n o . J ¿ c rema Ivette. }/i Benedi c tine. }4 le c he.

A N G E L D R E A M ( S ueñ o de A n g e l ) 1 / 3 Ma r r a s qu i n o . 1 / 3 c rema Y v e t t e . 1 / 3 le c he. A N G E L K I S S (B es o de A n g e l ) 2 / 3 Benedi c tine. 1 / 3 le c he.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

m rueexA Y V / OO C ^ r j f f i y ^ * CMOACTO mPL£ oa MALTA

x ^^ b & í Z ^ CLARA

TOME CERVEZA

E

A N T I L L A S

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 C o gna c D o meeq Tres Cepas. G o tas agua f l o r de azahar. Bátase co n hiel o menud o , co lar y servir.

A P P L E J A C K

G o tas de Orange Bitters. V asit o de A pple Br and y . Exprímase c as c ara de naran j a. Hágase bien f rapé y añadir a c eituna.

A P R I C O T Jug o de }/% lim ó n. 3 g o tas de granadina. 34 de A p r i c o t B r a n d y .

Bátase y sírvase.

A R D S L E Y

34 Calisaya. 34 Sl o e G i n .

B i e n batid o .

A R M E N T E R O S Digitised by Jared M Brow & Anistatia Miller, 2009

34 co gna c D o meeq. 34 vin o Op o rt o . 2 g o tas A me r Pi có n. Terr ó n de azú c ar.

Bátase y sírvase.

f u c ñ Z A Y v / oo c

m

empero

rmf>í£ o¿ MALTA

— 8 —

x ^^ b & í Z ^ CLARA

JOME CERVEZA

ESPECIAL*

A R M O U R

G o tas Orange Bitters. }/2 verm o uth italian o . }/2 Jerez D o me c q L a I na y bátase.

A S T O R I A

G o tas de Orange Bitters. 2 / 3 ginebra T o m . 1 / 3 v e rm o u t h f ran c és y bátase.

A U T O C L U B

}/2 verm o uth f ran c és. ginebra T o m . 1 / 3 whiskey ameri c an o .

l /2

B i e n batid o .

AV I A C I O N

5 ¿ vasit o de A pp l e Ja c k . Y % vasit o j ug o de lim ó n. G o tas de a j en j o . Cu c ha r a d i t a de Gr anad i na .

Bátase bien.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B A C A R D I

)/2 vasit o Gr ana d i na . 2 / 3 R o n B a c ardí . Ju go de Y i l i mó n . B ien batid o , c o l ad o y sírvase.

TOMECEQVEZA

CLAQA

E^PECIAU

B A L L A N T I N E

G o tas de A j en j o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 Jerez D o meeq se co . G o tas de Orange Bitters.

B A M B O O

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 Jerez se co D o meeq. G o tas de Orange Bitters.

B A R A CC A S

% verm o uth italian o . } 4 Fernet - Bran c a,

Bátase bien.

B A R R Y

G o tas de A ng o stura bitters. G o tas c rema de menta. 34 verm o uth italian o .

x /% ginebra inglesa.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B E A D L E S T O N E

¿ 4 whiskey Es coc és. 34 verm o uth Fran c és.

B ien batid o .

Y v / oo c

f u c ñ Z A

rmf > í £ o¿ MALTA

empero

m

B E A T A x / i whiskey Es coc és. 14 v e rm o u t h f ran c és. 14 verm o uth italian o . Bátase bien y sírvase en co pa de whiskey.

B E A U T Y (L inda ) 3^2 ginebra inglesa se c a.

) 4 c v e rm o u t h f ran c és. } 4 v e rm o u t h italian o . C l a r a de un huev o . G o tas de a j en j o . Cu c h a r a d i t a de sir o pe y bátase. B E A U T Y S P O T (L unar ) Y % j ug o de lim ó n. M v e rm o u t h italian o . } 4 v e rm o u t h f ran c és. }/2 ginebra inglesa.

B i e n batid o .

B I J O U

1 / 3 Chartreuse verde. 1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 verm o uth italian o y bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

P o qu i t o de j ug o de p i na . 1 / 3 ginebra inglesa. B I L T M O R E 1 / 3 v e rm o u t h f ran c és. 1 / 3 v e rm o u t h italian o .

Bátase y sírvase en co pa alta.

- 4 1 —

TOME CERVEZA

^fyt¡¡£^>

CLARA

E^f>£CiAU

B I R D ( Pá j ar o )

2 / 3 Cura c a o o s c ur o . 1 / 3 D o me c q Tres Cepas.

B i e n batid o .

B I SH O P P O T T E R

G o tas de Orange Bitters. G o tas de Calisaya. 14 verm o uth f ran c és. } 4 verm o uth Italian o . V i ginebra Inglesa.

B i e n batid o .

B I SH O P ( O bisp o )

V asit o r o n de Jamai c a. Cu c haradita de sir o pe. Cu c haradita de vin o t i n t o . G o tas de lim ó n.

Bien batid o .

B L A C K H A W K ( H a lc ó n N e g r o )

}/% whiskey ameri c an o . , H Sl o e G i n .

B i e n batid o y una c ereza.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B L A C K

H O R N

% verm o uth f ran c és. Y % ginebra Oíd T o m . G o tas de Cura c a o . Bátase en vas o co n hiel o y sírvase en co pa.

* 7 ? * 228r^ ex** » c*o r e r e i s 0£ MALTA

v V I OO C

m r u ee t A

x £ % $ íí ^

IOMB CBGVEZA

CLARA

ESPECIAL*

B L A N C O - H E R R E R A J .

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 de r o n. 1 / 3 ginebra inglesa. P o quit o de j ug o de pina.

Bátase y sírvase.

B L A N Q U I T A

R .

14 verm o uth italian o . 34 verm o uth f ran c és.

l Á ginebra inglesa. Cas c ara de naran j a y batid o .

B L A C K S T O N E ( Piedra N e g ra )

14 : verm o uth italian o . % ginebra Oíd T o m . Bátase y sírvase co n c as c ara de lim ó n o naran j a.

E X T R A

B L A C K S T O N E

G o tas de a j en j o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra Inglesa. Sírvase co n c as c ara de lim ó n.

B L A C K & W H I T E (B l an c o y N e g r o ) Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

G o tas de Orange Bitters. 1 / 3 v e rm o u t h italian o . 2 / 3 Sl o e G i n . Cas c ara de lim ó n.

- 4 3 —

CLARA

ESPECIAL*

TÒME

CERVEZA

B L U E M O U N T ( M o nte azu l ) Y i ginebra inglesa. Y i verm o uth f ran c és.

2 g o tas Orange Bitters. 2 g o tas c rema Y v e t t e . Bátase y sírvase en co pa de coc ktail.

B O BB I E B U J R N S ( para d o s ) Cu c haradita j ug o de naran j a. Cu c haradita de Marrasquin o . Disuélvase un terr ó n de azú c ar. Y whiskey Es coc és. Y i verm o uth italian o y bátase.

B O L E S Y verm o uth italian o . Y verm o uth f ran c és. Y % ginebra inglesa.

Hiel o . — Cas c ara de naran j a.

Bátase y sírvase en vas o .

B OO B Y V asit o de ginebra inglesa. Y Granadina. Y i j ug o de lim ó n.

Bátase bien en hiel o menud o .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B O W M A N Y j ug o de naran j a. Y whiskey Es coc és. P o quit o de azú c ar. Y erbabuena.

Bátase y sírvase.

g x r t A c r o t m P L i m MALTA

— 14 —

CLARA

Ef>£CtAL,

B R A N D Y (C og na c )

G o tas de Orange Bitters. V asit o de D o meeq Fundad o r. G o tas de sir o pe y bátase bien.

B R A N T

G o tas de A ng o stura. 34 menta blan c a. % C o gna c D o meeq Tres Cepas. Cas c ara de lim ó n y bátase.

B R I D A L ( N up c ia l )

G o tas de Orange Bitters. 1 / 3 v e rm o u t h italian o . 2 / 3 ginebra inglesa.

G o tas de marrasquin o ( H o landés ) . Bátase bien y c as c ara de naran j a.

B R I G H T O N

G o tas Orange Bitters. 34 v e rm o u t h italian o . 34 ginebra inglesa. 34 ginebra T o m . Cas c ara de lim ó n y bien batid o .

B R O O K L Y N Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

G o tas de A me r Pi có n. G o tas de Ma r r a s qu i n o . J 4 v e rm o u t h f ran c és. 34 whiskey ameri c an o de c alidad.

B ien batid o .

CLARA

Et/>RECIAU

TbM£

CERVEZA

B R O N X

Y < ¿ ginebra inglesa. Y verm o uth italian o . Y verm o uth f ran c és. Pedaz o de naran j a y bátase bien.

B R O N X D R Y ( S e c o )

} 4 ginebra inglesa. Y verm o uth f ran c és. Cu c haradita de j ug o de naran j a y bátase.

B R O N X

T E R R A C E

Jug o de Y % lim ó n. Y ginebra inglesa. V i verm o uth f ran c és y bátase.

B R O W N (C ar m e l ita )

G o tas de Orange Bitters. 2 / 3 W hiskey A meri c an o . 1 / 3 ginebra inglesa, y bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B R U T

( E sti l o fran c és )

Y verm o uth f ran c és. Vi Calisaya. G o tas de a j en j o . — Bátase.

lOME CERVEZA

x5^b&¡¡£~£>

CLARA E£»ECiAL>

B U S H

( M ani g ua )

verm o uth italian o .

l /2 l /2

ginebra inglesa. Cu c haradita A pp l e B r a n d y .

Bátase bien.

B Y R R H

34 verm o uth. 14 whiskey ameri c an o . }"2 vin o B y r r h .

C A B I N E T

14, verm o uth f ran c és. V ginebra inglesa. Cas c ara de naran j a. — Revuélvase.

C A F E D E P A R I S

V asit o de ginebra inglesa. C l a r a de u n huev o .

Cu c ha r a d i t a de le c he. Cu c ha r a d i t a de anisete. Frapé y sírvase en co pa de vin o .

C A F E A U K I R S C H Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

V asit o de Kirs c hwasser. V a s i t o de D o me c q Tres Cepas. C l a r a de un huev o . V asit o de c a f é negr o .

Frapé. — Sírvase en co pa de vin o .

y v / oo c

m rueezA

0 Jrun^^&s ¡f

£XTPACTO rmPí£ 0£ MALTA

— 1 7 —

C A L I S A Y A

V asit o de Calisaya.

G o tas de angust o ra bitters. — Bátase.

C A M P U Z A N O P A C K A R D

G o tas de menta. G o tas de A ng o stura bitters. 34 whiskey B o urb o n. 34 verm o uth italian o . — Bátase. C A M A G Ü E Y A N O Y 2 R o n . 34 C o gna c D o meeq. Cu c haradita de granadina.

Bátase y sírvase.

C A ND A D O

( Jab ó n )

34 ginebra inglesa. V % verm o uth f ran c és. 2 c u c haraditas j arabe de f rambuesa. 5 g o tas j ug o de lim ó n. — Bátase.

C A S I N O

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

34 verm o uth italian o . l A ginebra inglesa.

P o quit o de B o n - B o n c rema. P o quit o de j ug o de pina. 4 g o tas granadina.

Bátase y sírvase.

C A T

( G at o )

3 ^ verm o uth f ran c és. 34 ginebra Inglesa.

Bátase y a c eituna.

C - A . C . (C l ub A t l éti c o )

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 D o me eq Fundad o r. Cas c ara de naran j a. — Bátase.

C E R V E C E R O

34 D o me e q Tres Cepas. 34 ginebra inglesa. % verm o uth italian o . 34 whiskey B o u r b o n y bátase.

C H A M P A G N E

Terr ó n de azú c ar. 2 g o tas A ng o stura Bitters. G o t a de B i t t e r Pey c haud. Cas c ara de naran j a exprimida. 34 de Champagne.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

C H A N T E C L E R

Igual que el B R O N X , co n 4 g o tas de granadina y bátase.

C H A R L I E C H A P L I N

P o quit o de j ug o de pina. 14 verm o uth f ran c és. Y Ginebra Inglesa. } 4 Elixir Ba c ardí. P o quit o de granadina. Bátase y sírvase en co pa de c hampagne. C H E R R Y BL O S S O M ( F l o r de C erez o ) V asit o de Sl o e G i n . P o quit o de j ug o de naran j a. Cu c haradita de azú c ar.

Bátase y sírvase.

C H I N A

14 Sl o e F i n . L /2 verm o uth italian o . P o quit o co gna c D o me c q.

Bien batid o .

C H I Q U I T I C A

1 / 3 j ug o naran j a. 1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 verm o uth italian o . C l a r a de huev o . Las c a de naran j a. — Bátase. C H O C O L A T E A M B R O S I A 1 / 3 Marrasquin o . 1 / 3 Chartreuse amarill o . 1 / 3 A pri co t brandy. U n a yema de huev o . — Bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

7 dM£ CBQVEZA

^ P f C / A i ,

T ^ h ^ J Í ^ CLARA

C I N C I NN A T I 34 vas o de c erveza P o lar c lara. Llénese co n Ginger -A Ie o gase o sa. C L A R A 34 verm o uth italian o . 34 Sl o e .Gin. Cu c ha r a d i t a de co gna c D o meeq F u n - dad o r.

Bátase bien.

C L I F T O N L I L Y V a s o median o co n hiel o . G o tas de lim ó n. 2 terr o nes de azú c ar. G o tas de Cura c a o . V a s i t o de ginebra inglesa.

A d ó rnese co n yerbabuena.

C L O V E R

C L U B

2 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 Gr ana d i na . 34 j ug o de t o r o n j a. C l a r a de huev o . P o quit o de azú c ar.

Bátase y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

C L O V E R

L E A F

Jug o de 34 lim ó n. C l a r a de u n huev o . V a s i t o de ginebra inglesa. Cu c ha r a d i t a de j arabe de f rambuesa.

B i e n batid o y p ó ngasele yerbabuena.

m r v t a M A v v m o a

0M J + tt ***^Í9 I>

EXTRACTO TJ#PLM OB MALTA

Cí -A/ a A £ fc* P£TC /*fc

TOME CERVEZA

C L U B D E C A N T I N E R O S

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 j ug o de pina. 3 g o tas marrasquin o .

Bátase y sírvase.

C O F F E E

(C afé )

Y c u c haradita azú c ar. 1 huev o . Y vasit o vin o Op o rt o . Y < i vasit o D o me c q Fundad o r. Bátase bien y sírvase en co pa de vin o .

W I D O W

C O L L E G E

Y ginebra inglesa. Y verm o uth f ran c és. 4 g o tas Kumme L Bátase co n hiel o menud o y sírvase.

C O L O N

2 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 A ng o stura bitters y bien batid o .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

C O L O N I A L O M I L L E R ( para d o s )

Y marrasquin o . V asit o de ginebra T o m . V asit o de j ug o de t o r o n j a. Bátase bien y sírvase en co pa de vin o .

Y V I QOQ ^ T i ^ ^ S ^ £X*PACTO m P L £ 0£ MA L T A

m f U £Q£ A

— 22 —

f t ^ P C C / A t ,

7bM£

CERVEZA

CLARA

C O M A N D A N T E D R . F I G U E R A S

34 Cura c a o . 34 Ma r r a s qu i n o . J 4 c rema de c a c a o . 34 le c he.

Bátase y sírvase.

C O N C H I T A

A .

G o t a de A ng o stura. 1 / 3 Cura c a o o s c ur o . 1 / 3 R o n . 1 / 3 verm o uth f ran c és y bátase.

Miller, 2009

C O N E Y

Y verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra G o r d o n .

Revuélvase.

C O N G R E S O

V asit o de D o me c q Tres Cepas. V asit o C r ema de R o sas. 3 g o tas agua de azahar. C l a r a de u n huev o . Bátase bien y sírvase en co pa de vin o . Digitised by Jared M Brown & Anistati

C O N S O L I D A T E D (C o ns o l idad o )

% ginebra inglesa. 34 verm o uth italian o .

T o A te c f W K A r & y t e * ^

CLA^A

B^ECÌAU

C O R N E L L

1 / 3 verm o uth f ran c és. Y % ginebra inglesa.

Revuélvase.

C O R O N A T I O N (C o r o na c i ó n )

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 Dub o nnet.

C O U N T R Y

C L U B

Y % ginebra inglesa. 34 verm o uth f ran c és. Jug o de naran j a. G o tas de Chautreuse. A d ó rnese co n las c a de naran j a y sírvase.

C R E O L E

(C ri o ll o )

1 / 3 A j en j o . 2 / 3 verm o uth Italian o .

C R E S C E N T Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

1 / 3 A me r Pi có n. 1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 whiskey ameri c an o . Cu c haradita j arabe de f rambuesa.

Bátase, c uélese y sírvase.

— 2 4 —

CLARA

Gt/>&£CIAU

1ÒMB

CEGVeZA

C R U S E L L A S R . F .

2 g o tas Orange Bitters. 34 ginebra inglesa. 34 verm o uth f ran c és.

Cas c ara de lim ó n y bátase.

C U B A N O .

Jug o de 34 lim ó n. 1 / 3 ginebra. 1 / 3 D o meeq Tres Cepas. 1 / 3 A p r i c o t brandy.

Bátase y sírvase.

C U S H M A N

34 verm o uth f ran c és. % ginebra inglesa.

Bátase.

D A I Q U I R I

3 partes de r o n. Jug o de 34 lim ó n. Cu c ha r a d i t a de azú c ar.

Bátase y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

D A I Q U I R I

D U L C E

34 de r o n. 34 j ug o de lim ó n. U n p oco de granadina. Bátase y sírvase.

C L A * A

y ^ ^ C

TOMB CERVEZA

£*P*ZCtAU

D E L M O N I C O

34 verm o uth f ran c és. 34 ginebra inglesa. Cas c ara de naran j a y bátase.

D I M A S

34 c rema menta blan c a. 34 D o meeq Fundad o r. J 4 c rema de c a c a o y bátase.

D I X I E

34 ginebra inglesa. 34 verm o uth f ran c és. 34 j ug o de naran j a. G o t a de a j en j o . 4 g o tas granadina.

Bátase y sírvase.

D O N E M E T E R I O

34 verm o uth italian o . 34 r o n. 34 j ug o naran j a. P o quit o de Granadina.

Bátase y sírvase * .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

D O R A D O

2 / 3 Ginebra G o rd o n. 1 / 3 verm o uth italian o .

G o tas de verm o uth f ran c és. Cas c ara de naran j a y bátase.

- 3 0 —

D O U G L A S F A I R B A N K S }4 A p r i c o t B r a n d y . 14 ginebra inglesa.

C l a r a de un huev o . P o quit o de granadina.

Bátase y sírvase.

D O W N

( A ba j o )

G o tas de Orange Bitters. 1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra se c a.

Bátase y p ó ngasele a c eituna.

D R E A M ( S ueñ o )

Jug o de }4 lim ó n. Cu c ha r a d i t a de azú c ar.

z /i ginebra inglesa. C l a r a de un huev o . G o tas de li co r. Bátase y sírvase en co pa de vin o .

D U B O N N E T

)4 ginebra inglesa. }4 Dub o nnet. G o tas de Orange Bitters.

Bátase y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

DU C H E S S ( D uquesa )

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 v e rm o u t h f ran c és. 1 / 3 A j en j o .

B i e n batid o .

— 2 7 —

D U K E ( D uque ) 1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa.

B i e n batid o .

D U P L E X 2 g o tas Orange B i t te r s . 34 verm o uth italian o . 34 verm o uth f ran c és. — Batid o . D U T C H C H A R L I E ' S 2 g o tas A ng o stura bitters. 1 / 3 whiskey ameri c an o . 1 / 3 Dub o nnet. 1 / 3 verm o uth italian o .

Bien batid o .

E C H A R T E ,

J . L .

Vi R o n . 34 j ug o naran j a. Cu c haradita de c hartreuse. E M E R A L D ( E s m era l da ) G o t a de Orange bitters.

34 verm o uth italian o . 34 whiskey Es coc és.

Bátase. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

E M E R S O N Jug o de 34 lim ó n.

2 g o tas marrasquin o . 1 / 3 verm o uth italian o . Y ¿ ginebra T o m y bátase.

- 28 —

TÒME

CEQVEZA

E V A

G o t a de Orange Bitters. 34 verm o uth italian o . 34 whiskey es coc es y bátase.

E X P R E S O

G o t a de Orange Bitters. 34 verm o uth italian o . 34 whiskey es coc és y bátase.

E W I N G

3 g o tas A ng o s t u r a bitters. V a s i t o de whiskey ameri c an o .

Bátase.

F A N C Y (C og na c , G i neb r a o W hiske y )

G o t a s de sir o pe. G o t a s de Cura c a o .. G o tas de A ng o stura Bitters. V a s i t o de co gna c , ginebra o whiskey, según se quiera, bátase y exprímase c as c ara de lim ó n.

F A R M E R ' S (C a m pesin o ) Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

3 g o tas A ng o stura Bitters. 34 ginebra inglesa.

34 v e rm o u t h f ran c és. J 4 v e rm o u t h italian o .

B i e n batid o .

IOMB CEG\/ezA

w*rb£&íl^

CLARA

E

F A S C I S T A

10 g o tas A pri co t brandy. V asit o de whiskey ameri c an o . G o t a de A ng o stura.

Sírvase en vas o s.

F A V O R I T A

Jug o de un lim ó n. 3 ó 4 ramit o s de yerbabuena exprimida. V asit o de ginebra inglesa. 34 b o tella de Ginger A l e . Hiel o en l o s vas o s y sírvase.

F L U S H I N G

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 D o me c q Fundad o r. G o tas de sir o pe.

G o tas de A ng o stura Bitters. Cas c ara de naran j a y bátase.

Cuélese a vas o grande y sírvase.

F O U R D O L L A R (C uatr o pes o » )

34 ginebra inglesa. 34 verm o uth f ran c és. 34 verm o uth italian o .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

F O U R T H D E G R E E

(C uart o

g rad o )

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 a j en j o blan co .

B i e n batid o .

TÒME CERVEZA

*&b&¡£^C>

CLARA £^P£C/A6

F O U R T H R E G I M E N T ( 4 . ° R e g i m ient o ) G o tas de Orange Bitters.

G o tas de A ng o stura Bitters. G o t a s de bitters de A p i o .

34 whiskey ameri c an o . 34 verm o uth italian o .

Cas c ara de lim ó n y bátase.

F O X S H O T (T ir o de Z o rra ) 1 / 5 A ng o stura bitters. 1 / 5 D o me e q Fundad o r . 1 / 5 verm o uth italian o . 2 / 5 ginebra inglesa. españ o l ) 34 co gna c D o meeq Tres Cepas. 34 Jerez D o meeq L a Ina. 4 g o tas granadina. P o quit o de j ug o de pina. F R A N C O ( A v iad o r

B i e n batid o .

Bátase, c uélese y sírvase.

F R A N K H I L L 34 B r a n d y de Cerezas. 34 D o meeq Tres Cepas.

Exprímase c as c ara de lim ó n y bien batid o . Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

B i e n batid o .

CLARA

E

TOMB

CERVEZA

G A M B R I NU S

2 g o tas A ng o stura bitters. 34 verm o uth italian o . 34 ginebra Sl o e.

Bátase bien y sírvase.

G I B S O N

34 verm o uth f ran c és. 34 ginebra inglesa.

Bátase, c uélese y sírvase.

G I N

V asit o de ginebra inglesa. 1 6 2 g o tas Orange bitters.

Bátase bien y sírvase.

G O L F

1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa. 2 g o tas A ng o stura bitters.

Bátase bien y c uélese a co pa de coc ktail.

G OO D F E L L O W (B uen c hi c o ) Digitis d by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

34 verm o uth italian o . 34 whiskey B o urb o n. G o tas de A ng o stura bitters. G o t a de Calisaya.

Bátase bien, c uélese y sírvase.

lOME CERVEZA

X*fb&i£^z>

CLARA a^>£CM6

G O O D T I M E S

( R u m ba )

1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra T o m . Cas c ara de lim ó n. Bátase y c uélese a co pa de coc ktail.

G R A H A M

Vi verm o uth f ran c és. % verm o uth italian o . Bátase bien, c uélese y sírvase.

G R I T

V i verm o uth italian o . 14 whiskey irlandés. Bátase y c uélese a co pa de coc ktail.

G U G G E N H E I M

V a s i t o de verm o uth f ran c és. 2 g o tas Fernet - Bran c a, G o t a de Orange bitters.

Bátase, c uélese y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

H A B A N A

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 ginebra inglesa. Bátase y sírvase co n a c eituna.

TOMB CERVEZA

OLARA

E^RBCIAU

H A RR I E T ( E nriqueta )

} 4 de whiskey Ry e . Y i verm o uth f ran c és. 3 g o tas de lim ó n. G o tas de granadina.

Bátase, c uélese y sírvase.

H A R T

1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 Dub o nnet % 1 / 3 verm o uth italian o .

H A R VA R D

2 g o tas Orange bitters. 2 / 3 j erez o co gna c D o meeq. 1 / 3 verm o uth italian o . Cas c arita de lim ó n, bien batid o y sírvase *

H A R V E S T E R

J 4 <áe ginebra inglesa. l /¿ de j ug o de naran j a.

Bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

H E A RS T

G o t a de A ng o stura bitters. G o tas de Orange bitters.

Y < i ginebra inglesa. y¿ verm o uth italian o .

— 34 —

X^^ S Ü ^

TOME CERVEZA

CLARA

E^RECÍ^U

H I G H S T E P P E R

1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa. 2 g o tas A ng o stura bitters.

H I L L A R D

2 g o tas A ng o stura. 1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra inglesa.

H I P O L I T O R E G U E R O

V ¿ verm o uth italian o . V i whiskey es coc és.

B i e n batid o .

H O L S T E I N

G o t a de A me r Pi có n. V . co gna c D o me c q . V i Bia c kberry brandy.

H O M E S T E A D ( H og ar )

V i verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra Inglesa. La s c a de naran j a y sírvase. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

H O W A R D

C o m o el G I N , añadiénd o sele g o tas de A ng o s - t u r a bitters.

m "ucnZA v v / oo c 7 ^ < y y y exwKW rema m «ALTA — 3 5 —

TÒME CERVEZA

H O N O L U L U

3 g o tas A ng o stura bitters. V asit o de whiskey B o urb o n. A ñádase agua, de seltz y bátase bien.

H UD S O N

J 4 verm o uth italian o . % ginebra inglesa.

Las c a de naran j a y sírvase.

H UN T E R (C azad o r )

2 / 3 whiskey ameri c an o . 1 / 3 Cherry brandy.

Bien batid o .

I D E A L

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és.

1 / 3 ginebra G o rd o n. 3 g o tas marrasquin o . 6 g o tas j ug o de t o r o n j a. Bátase, c uélese y ad ó rnese co n una almendra. I N F U R I A T O R Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

2 / 3 D o meeq Fundad o r. 1 / 3 A nisette.

Revuélvase.

C L A P A

X ^ ^ S Í ^

TOME CERVEZA

E<*P>ECÍAL»

I M P E R I O

Y z ginebra inglesa. J 4 verm o uth italian o . 4 g o tas c rema ele Ca c a o . C l a r a de un huev o . Jug o de Y lim ó n. P o quit o de granadina.

Bátase, c uélese y sírvase.

I R I S

1 / 3 de j ug o de lim ó n. 2 / 3 ginebra inglesa. Cu c ha r a d i t a de azú c ar. 3 ramit o s de yerbabuena.

I R V I N G

34 ginebra inglesa. 34 Ca l i s a y a . 34 verm o uth f ran c és.

Las c a de naran j a y bátase.

I S A B E L L E

Peda c it o de hiel o en l a co pa. }/% Gr a n a d i n a . 34 C r ema Ca s i a .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

I T A L I A N O

y¿ verm o uth italian o . ) 4 granadina. 34 Fe r ne t - Br an c a .

Y v / ö o e

T ^ g y y '

m f u c ñ Z A

EMSACW TC/PLM O¿ MALTA

IbMECEQVEZA

X^éí£^>

CLARA

E^REdAU

J A C K

R O S E

V asit o de A pple Jaek. 34 lim ó n. yi j arabe de granadina.

B i e n batid o .

J A C K Z E L L E R

34 Oíd T o m G i n . 34 Dub o nnet y bátase.

J A P A N E S E

2 g o tas de Cura c a o . 34 verm o uth italian o . 34 whiskey ameri c an o . 1 / 6 granadina.

Bátase y sírvase.

J E N K S

Igual que el D R Y M A R T I N I , per o añadiénd o- sele g o ta de Benedi c tine.

J E R S E Y

2 g o tas de sir o pe. V asit o de A pple B r a n d y . 2 g o tas de A ng o stura bitters. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

J E R S E Y L I L Y

Igual que el M A R T I N I , co n ramit o de yer - babuena.

— 3 8 —

CLARA

&/*f>BCiAu

J I M L EE

2 g o tas amarg o Pey c haud. 2 g o tas A ng o stura. Y ginebra inglesa.

34 verm o uth f ran c és. 34 verm o uth italian o .

B i e n batid o .

J I MM I E L A N I E R

1 / 3 j ug o de naran j a. 2 / 3 ginebra inglesa. Cu c ha r a d i t a de azú c ar. C l a r a de un huev o .

Bátase, c uélese y sírvase.

J O C K E Y CL U B

V asit o de ginebra inglesa. 1 ó 2 g o tas Orange bitters.

Bátase bien y sírvase.

J O S E M I G U E L

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 ginebra inglesa. C l a r a de un huev o .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Bátase bien.

J UD G E

( Juez )

V% de whiskey ameri c an o . Y % A p r i c o t B r a n d y .

Bátase.

— 39 —

TOMB CERVEZA

^ ^ ¡ ^

e^BOAU

J U V E N T UD

A S T U R I A N A

} 4 verm o uth italian o . % ginebra. G o tas de lim ó n. Bátase y sírvase co n ad o rn o de c as c ara de lim ó n.

K I S S W A L T Z ( V a l s de l B es o )

Y ¿ ginebra inglesa. Y i verm o uth f ran c és. Cu c haradita de azú c ar. Cu c haradita de j ug o de natan j a.

Bátase, c uélese y sírvase.

K E N T U C K Y C O L O N E L

14 Benedi c tine. % whiskey B o urb o n. Cas c arita de lim ó n. Bátase bien y sírvase en vas o .

L A D I E S ( S eñ o ras )

Digitised by Jared M Brown & Anista ia Miller, 2009

V asit o whiskey ameri c an o . 2 g o tas a j en j o . 3 g o tas anisete. 2 g o tas A ng o stura bitters.

Bátase, c uélese y sírvase co n lasquita de p i n a .

m f U S ñ Z A V V / OOC ^ ^ p ^

S x r P A C T O m f > L£ 0£ MA L T A

— 10 —

CLARA

EÚ^RECÍAU

TOME CERVEZA

x&b&¡£>-

L AV I N

1 / 3 j ug o de pina. 1 / 3 r o n. 1 / 3 verm o uth f ran c és. C l a r a de un huev o . G o tas de granadina.

L E O N O R A

34 j ug o de naran j a. l / i j arabe de f rambuesa. }A ginebra inglesa.

L E W I S

34 verm o uth f ran c és. 34 ginebra inglesa.

Bátase.

L I B E R A L

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 whiskey ameri c an o , G o t a s de A me r Pi có n.

Bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

L I L L O

34 verm o uth italian o . 34 r o n. 2 g o tas Orange bitters.

Bátase bien.

TOME CEREZA

r t y c & í ^

^ P £ C , A U

L O F T U S

1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 A j en j o .

Bien batid o .

L O M A T E NN I S

34 verm o uth f ran c és. 34 Orange gin. 34 ginebra inglesa.

Sírvase bien f rapé.

L O ND O N (L o ndres )

V asit o de whiskey Ry e . Cu c haradita de almíbar. 2 g o tas agua de azahar. U n huev o .

Sírvase bien f rapé.

L O N E T R EE ( A rb o l s o l itari o )

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra T o m .

Revuélvase. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

L O V E

( A mo r )

Ma r t i n i . C l a r a de huev o .

Bien batid o .

lOME CERVEZA ryfy & t £ * ^ * CLARA

Ed*R£C/AL>

L U C A S

P E R E Z

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 r o n. 1 / 3 ginebra inglesa. Cu c ha r a d i t a de j ug o de naran j a. 4 g o tas granadina.

Bátase, c uélese y sírvase.

L U S I T A N I A

G o t a de Orange bitters. G o t a de a j en j o . 2 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 D o me e q Fundad o r,

Bátase bien.

M A N C H U R I A

4 ramit o s de yerbabuena

co n azú c ar

y hiel o bien menudit o . V asit o de Ry e whiskey. G o tas de menta verde. Bátase, c uélese y sírvase bien f rapé y ramit o de yerbabuena en l a co pa.

M A N H A T T A N Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

G o t a de A ng o stura bitters. 1 / 3 v e rm o u t h italian o . 2 ' 3 whiskey ameri c an o . Bátase y ad ó rnese co n una guinda.

* 7^#t f * j g p5 £ * £ x r P A C T O m P í £ 0£ MA L T A

m f U C ñ Z A Y V / OO C

CLARA

E

M A N O L O S A N T E I R O

1 / 3 D o meeq Fundad o r. 1 / 3 A pri co t brandy. 1 / 3 c rema de menta.

G o t a de a j en j o y bátase.

M A R C O N I

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 A pple brandy ( aguardiente de m a n zana ) .

Bátase y sírvase.

M A R I E T A

} / i verm o uth italian o . G o tas Me n t a . y% ginebra inglesa.

Bátase y sírvase.

M A R GO T

X A ginebra Oíd T o m . Y % j ug o de pina. Cu c haradita de azú c ar.

Bátase, c uélese y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

M A R I A M .

2 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 ginebra inglesa. Cu c haradita de c rema de c a c a o .

Bátase, c uélese y sírvase.

exrpACTO TßtPLM OB MALTA

lOMB CERVEZA X ^^ b ^ í ^

CLARA ERECtAU

M A R I A N A O

34 J ü

o ° de lim ó n.

G o l a c íe a j en j o . 2 g o tas granadina. C l a r a de un huev o . V asit o de ginebra inglesa.

Bátase y sírvase.

M A R T I N I

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra Inglesa. G o t a de Orange bitters.

Revuélvase y sírvase.

M A R T I N I

( E xtra )

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra G o r d o n . G o t a de Orange bitters. G o tas de Ma r r a s qu i n o .

Revuélvase.

M A R T I N I D R Y ( S e c o )

34 v e rm o u t h f ran c és. 34 ginebra inglesa.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Revuélvase.

M A R Y C A R D E N

34 verm o uth f ran c és. 34 Dub o nne t .

Bátase bien y sírvase f rapé.

m ** o * e2 A v viúom

0 7^SSr^

*****

m

M A L 7 A

CLARA E

TÒME

CERVEZA

M A R Y

P I C K F O R D

V asit o c íe r o n. Cu c haradita de j ug o de pina. 34 c u c haradita marrasquin o . V i c u c haradita granadina. C l a r a d t un huev o .

Bátase y sírvase bien f rapé.

M A U S E R

V i verm o uth italian o . V i ginebra inglesa. Cu c haradita de A pple brandy.

Bátase bien.

M C D O N A L D

G o t a de Orange bitters. G o t a de A ng o stura. V i ginebra G o rd o n. 34 verm o uth f ran c és. Y verm o uth italian o . G o t a de anisete.

Bátase bien y sírvase.

H E N R Y

M C

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra G o rd o n. G o t a de Orange bitters. Cu c haradita de A pri co t brandy Hún -

gar ó . Bátase bien y sírvase.

m rveB2A v v / oo e

ex r & c r o r o t P L M m MALTA

CLARA

£

1ÒMB

CERVEZA

M C L A N E

34 ginebra inglesa. 1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. Cas c ara de naran j a.

Bátase bien.

M E R R Y W I D O W ( V iuda A l e g re )

4 g o tas marrasquin o . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 verm o uth italian o .

B i e n batid o .

M E T R O P O L I T A N

34 verm o uth f ran c és. 34 D o me eq Tres Cepas. 2 g o tas de A ng o s t u r a ,

Bátase bien.

M E T R O P O L I T A N ( a l esti l o de l S ur )

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 co gna c D o meeq. G o t a de Orange bitters.

Bátase y sírvase. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

M I A M I

1 / 3 ginebra inglesa. 2 / 3 j ug o de p i na .

Bátase y sírvase.

CLARA E%PF>ECiAU

TOME

CERVEZA

M I L L E R

Y marrasquin o . V asit o ginebra T o m . V asit o j ug o de t o r o n j a. Bátase bien y sírvase en co pa de vin o .

M I L L I O N A I R E

( M i ll o nari o )

G o t a de Orange bitters. 6 g o tas Cura c a o . Y whiskey ameri c an o .

2 g o tas granadina. C l a r a de un huev o . Bátase bien y sírvase en co pa de vin o .

M I R A M A R Y A C H T C L U B

1 / 3 R o n . 1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 A pri co t Br and y .

Bátase bien y sírvase.

M I L O

2 g o tas amarg o de Pepsina. 1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra G o r d o n . bien. M O N C A Y O

Bátase Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

l A de r o n.

Y j ug o de pina. G o tas de Cura c a o . y sírvase.

Bátase

E x r m c r o m e a 0£ MALTA

y y/moa

7 d M£ CERVEZA ^^ j b ^ J f i ^ CLARA ES>f=>EClAL>

M O N T A N A H verm o uth f ran c és. }4 D o meeq Fundad o r. 2 g o tas vin o Op o rt o . 2 g o tas A ng o stura. 2 g o tas anisete.

Bátase bien.

M O R N I N G

( M añana )

G o t a de a j en j o . G o t a de A ng o stura bitters. 14 D o meeq Tres Cepas. 14 verm o uth italian o .

Bátase y t o d o bien f rapé.

N A N A C l a r a de un huev o . Cu c ha r a d i t a de azú c ar. V asit o de D o meeq Fundad o r.

B i e n batid o .

N A R R A G A N S E T T 2 / 3 whiskey ameri c an o . 1 / 3 verm o uth italian o . G o t a de a j en j o . Bátase bien y sírvase co n a c eituna.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

N E N A A .

1 / 3 Cura c a o . 2 / 3 D o meeq Fundad o r. G o t a de Orange bitters.

Bátase bien.

TOME CERVEZA

^4¡¡¡£~£>

CLAVA

E^ECIAU

N E N A R .

3 g o tas A mer Pi có n. Y ginebra inglesa. } 4 verm o uth f ran c és.

Bátase bien.

N E W Y O R K

V asit o de whiskey Ry e . G o tas de granadina. G o tas de marrasquin o . Bátase, c uélese y sírvase, ad o rnad o co n c as c ara de naran j a.

N I C H O L A S

Y Sl o e G i n .

Y Oíd T o m G i n , y bátase bien.

N O BL E

Y B o urb o n whiskey. 3 g o tas c rema de Casia.

Bátase, c uélese y sírvase. N O E L Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Y Dub o nnet. Y Jerez D o me c q L a I na . Cu c haradita de granadina.

Bátase, c uélese y sírvase.

v / oo c

m f u c ñ Z A

r m f > í £ o¿ MALTA

Y

EMSACTO

— 5 0 —

CLARA Ef>EC!AU

TÒME CERVEZA

x£fy&ífc*

N O R T H

P O L E

( P o l o N o rte )

1 / 3 marrasquin o . 1 / 3 ginebra inglesa.

Jug o de ) 4 lim ó n. C l a r a de un huev o . Bátase bien, y c uélese a co pa de vin o c o n le c he batida en c ima.

N U T T I N G

G o t a de A ng o stura. G o t a de Orange bitters. 1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa.

Bátase bien.

O J E N (C o c ktai l de O j én a l a españ o l a )

V asit o de O j én en vas o grande co n hiel o .

Se le añade lentamente agua de seltz, y se re - vuelve co n c u c harita, hasta que se hiele el vas o , y queda he c h o el coc ktail, a l que se le añade unas g o tas de A ng o stura, co lánd o se a co pa de coc ktail.

O L D F A SH I O N ( E sti l o anti g u o ) Digitis d by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

G o t a de A ng o stura bitters. 2 g o tas de Orange bitters. Peda c it o de terr ó n de azú c ar.

Disuélvase en d o s c u c haradas de agua. A ñádase vasit o de li co r que se desee.

Sírvase en co pa de coc ktail.

— 5 1 —

TOME CERVEZA

C L ^ A

£ ^ B ° i A U

O L I V E TT E

3 g o tas Orange bitters. 3 g o tas A j en j o . G o t a de sir o pe. G o t a de A ng o stura bitters. Y ginebra inglesa. Y i verm o uth f ran c és. Bátase bien y exprímase c as c ara de lim ó n.

O P A L O

Y i verm o uth f ran c és. Y i ginebra inglesa. G o t a de a j en j o .

Bátase bien.

O P E R A

Y % Dub o nnet. Y i ginebra inglesa. 2 c u c haraditas c rema de Ma n d a r i n a . Exprímase c as c ara de naran j a.

B i e n batid o , co lad o y sírvase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

O R A N G E BL O SS O M ( A zahar )

Y i de j ug o de naran j a. Y i ginebra inglesa.

Bien batid o .

v / oo c

EMSACTO r m f > í £ o¿ MALTA

m f u c ñ Z A

Y

w *rbi&£~&

1ÒMB CBGvezA

CLARA

ERECÌAL>

O S O P O L A R

1 / 3 verm o uth f ran c és. 1 / 3 ginebra Inglesa. 1 / 3 Dub o nnet.

Bátase, c uélese y sírvase.

O Y S T E R B A Y

34 Cura c a o blan co . 1 / 3 ginebra inglesa.

Bátase.

P A L M

B E A C H

34 ginebra inglesa. 34 verm o uth f ran c és. Cu c h a r a d i t a de azú c ar. Cu c ha r a d i t a de lim ó n.

Bátase, c uélese y sírvase.

P A L M A

R E A L

2 g o tas Orange bitters. 34 verm o uth italian o . 34 r o n «

Bátase.

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

P A L M E T T O

14 r o n. Y verm o uth f ran c és. G o tas de A ng o stura.

Sírvase f rapé.

m n t * m z M v woo ft ^ W J S P ^ ex T S A c w m p t * m MALTA

TOME CERVEZA

^PBCIAU

C L A R A

P A N - A M E R I C A N O

G o t a de sir o pe. G o ta de j ug o de lim ó n. V asit o de whiskey ameri c an o .

Bátase.

P A R A D I S E ( Paraís o )

1 / 3 ginebra inglesa. 2 / 3 A pri co t brandy.

Bátase.

P A R I S I A N

Jug o de un lim ó n. V asit o de vin o B y r r h .

Bátase.

P A RS O N

1 / 3 verm o uth italian o . 2 / 3 ginebra T o m . Cas c ara de naran j a.

B i e n batid o . Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

P E BL O

P o usse c a f é.

Bátase y c uélese.

m f u s ñ Z A

EMSACTO r m f > í £ oê MALTA

Y v / oo c

x ££ b & ¡ £& CLARA ES>/=>ECtAu

7 5 A I £ CERVEZA

P E A C O C K ( Pa vo R ea l )

G o t a de A me r Pi có n. G o t a de a j en j o . V asit o de co gna c D o me c q.

Bátase.

R I V E R O

P E P I N

Y ginebra inglesa. 1 / 3 verm o uth italian o . 1 / 3 v e rm o u t h f ran c és. Cas c ara de naran j a.

Bátase.

P E R L A

J A P O N E S A

1 / 3 menta verde. 1 / 3 c rema de Ca c a o . 1 / 3 c rema de le c he.

Bátase, c uélese y sírvase.

P E R L A D E O R I E N T E

Y A p r i c o t brandy. Y menta blan c a. Y c rema de le c he.

Bátase » c uélese y sírvase. Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

P H E A S A N T ( Faisán )

Y D o me c q Fundad o r. Y ginebra inglesa.

Revuélvase.

EXTRACTO TfítPLM D£ MALTA

— 65 —

w *rbi&£~&

IOMB CBG\/ezA

CLARA

£R£CtAL>

P H I L A D E L P H I A S P E C I A L

1 / 3 v er mo uth ita l ian o . 2 / 3 G inebra In g l esa . G o tas de C ura c a o .

B átase , c ué l ese y sír v ase .

P 1C K M E U P (L e v ánta m e )

Y < i D om eeq T res C epas . 1 / 3 v er mo uth ita l ian o . 1 / 3 A j en j o .

B ien frapé .

P I C O N

34 v er mo uth ita l ian o . % A m er Pi c ó n . C as c ara de naran j a .

R e v ué l v ase .

P I N E T R E E

( Pin o )

1 / 3 v er mo uth Ferrer o . 2 / 3 g inebra G o rd o n . Y erbabuena .

B átase .

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

P I N G - P O N G

14 S l o e G in . Y < l c re m a Y v ette . 3 go tas j u go de l i mó n .

B ien batid o .

1ÒMB CERVEZA T¥%t * í £~& CLARA Ef>ECtAU

PI N A

B L O S S O M

34 verm o uth italian o . 34 verm o uth f ran c és. 34 ginebra inglesa. 34 j ug o de pina.

Bátase, c uélese y sírvase.

PI N A B R O N X

Y i j ug o de pina . ] 4 de r o n. 3 g o tas Cura c a o . Bátase, c uélese y sírvase.

P L A Y A

M A R I A N A O

1 / 3 j ug o de lim ó n. 1 / 3 ginebra inglesa. 1 / 3 A p r i c o t B r a n d y . 5 g o tas granadina.

B i e n batid o .

P L A Z A

H O T E L

J 4 verm o uth italian o . % ginebra inglesa.

Las c a de pina y bátase.

P L U S U L T R A E S P A Ñ O L Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

} 4 Sl o e G i n . 34 verm o uth f ran c és. G o tas de naran j a. Cu c ha r ad i t a de azú c ar.

Bátase, c uélese y sírvase.

— 5 7 —

x ^ b ^ ¡ ^

C L A / ? A

TOME CERVEZA

E^ECIAU

P O E M A

1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa. G o tas Orange bitters. G o tas Benedi c tine.

Bátase.

P O L A R

Y > co gna c D o meeq. Y < i de Jerez Ol o r o s o . 3 g o tas granadina. Bátase, c uélese y sírvase co n una almendra.

F A R M

P O L O

1 / 3 verm o uth f ran c és. 2 / 3 ginebra inglesa. En j uagúese la co pa del coc ktail co n co gna c .

P O L O 1 / 3 j ug o de T o r o n j a. 1 / 3 j ug o de naran j a. 1 / 3 ginebra T o m . Bátase y sírvase en co pa de vin o .

P O R T E R O R P A T ' S

Digitised by Jared M Brown & Anistatia Miller, 2009

Y i ginebra inglesa. Y : verm o uth f ran c és. 6 g o tas verm o uth italian o . G o tas de c ura c a o . Cas c ara de lim ó n. Rami t o de yerbabuena.

Bátase.

m f U S ñ Z A V V /OOC ^ ^ p ^

S x r P A C T O m f > L£ 0£ MA L T A

Made with